dijous, 27 de novembre de 2008

II Edició Premi Crims de Tinta


El DOGC va publicar divendres les bases del concurs

S’obre el termini per presentar els originals a la segona edició del Premi Crims de Tinta de novel·la negra, d’intriga i policíaca

· El premi ha estat instituït pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació per commemorar els 25 anys dels Mossos d’Esquadra, la finalització del seu desplegament, per fomentar la creativitat literària en català de temes policials i per apropar la cultura i la policia

· El concurs, amb un premi de 25.000 euros, compta amb la col·laboració de l’editorial La Magrana i es tracta del premi de novel·la negra en català amb la millor dotació econòmica

· Els originals es podran presentar des de demà i fins el 16 de febrer de 2009


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar divendres les bases de la segona edició del premi literari Crims de Tinta, instituït pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per commemorar els 25 anys de la reinstauració dels Mossos d’Esquadra, la finalització del seu desplegament territorial, per fomentar la creativitat literària en català de temes policials i per apropar la cultura i la policia.

El premi Crims de Tinta és el guardó literari en català de novel·la negra més ben dotat i un dels pocs que patrocina una institució pública responsable del serveis de policia.

El premi ha estat creat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la col·laboració de l’editorial La Magrana i el llibreter Paco Camarasa, en l’any en que finalitza el desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya i amb la intenció de fomentar la creativitat literària en llengua catalana en aquells gèneres que tracten de temàtiques relacionades amb els àmbits competencials de la conselleria, aprofundir en la integració social dels fets policials i apropar la cultura i la policia.
Atès el seu interès cultural i socialitzador pel que fa a la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, atesa la seva condició de policia ordinària i integral de Catalunya, implantada en tot el seu territori, aquests premis volen reflectir la realitat social i cultural en la qual actua aquest cos de policia.
Els originals que es presentin al concurs, que té una dotació de 25.000 euros, ha de ser en català, originals, inèdits i que no hagin rebut abans cap altre premi i podran presentar-se fins el 16 de febrer del 2009. (Adjuntem les bases completes del concurs)
En la primera edició del premi, al qual van optar més d’una trentena d’originals, va resultar guanyadora la novel·la La Mala Dona, escrita per Marc Pastor i que ha tingut força èxit de lectors i fins i tot es traduirà a l’italià i l’alemany.

La novel·la La Mala Dona, que narra la història d’una assassina en sèrie de principis del segle XX a Barcelona, ha aconseguit en pocs mesos arribar a la segona edició i vendre els drets a dos idiomes.


Bases de la segona edició del Premi Crims de Tinta de Novel·la negra, d’intriga i policíaca

.1 Règim jurídic


El règim jurídic aplicable és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions..2 Objecte i finalitat


Aquest concurs té com a objecte la concessió d'un premi de 25.000 euros per a la novel·la guanyadora del concurs de novel·la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana, original i inèdita..3 Destinataris/àries


El concurs de novel·la s'adreça a escriptors/es de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència..4 Dotació econòmica


El premi té una dotació econòmica de 25.000 euros, amb les retencions legals corresponents.
El premi s'atorga en concepte de remuneració a compte per la cessió i explotació dels drets dels primers 5.000 exemplars venuts de l'obra guanyadora..5 Llocs de presentació dels treballs


Les obres, s'han de presentar indicant .Premi Crims de Tinta. i es poden presentar al registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona); als registres dels serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a: Barcelona (c. Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona), Girona (c. de la Sèquia, 11, 17001 Girona), Lleida (c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida), les Terres de l'Ebre (c. Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa), la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) i l'Alt Pirineu i Aran (c. Comtat d'Urgell, 10, 25700 la Seu d'Urgell); i al registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona (c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú..6 Documentació que s'ha de presentar


a) Declaració sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel·la presentada al concurs.
b) L'obra tindrà una extensió entre 150 i 300 DIN A-4, escrites per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar en tres exemplars degudament enquadernats, afegint-hi a més una còpia de la novel·la en disquet o CD informàtic.
Les obres poden estar firmades per l'autor amb pseudònim.
c) Una plica a part i identificada amb el pseudònim, si s'escau, i el títol de la novel·la, amb les seves dades biogràfiques, número de DNI o passaport, adreça postal, telèfons i adreça electrònica.
d) Una declaració jurada en la qual es manifesti que els drets de la novel·la són lliures a tot el món. Si l'autor/a pretén que l'obra sigui divulgada sota pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar expressament a la plica..7 Termini d'admissió d'originals


El termini d'admissió d'originals serà des de l'endemà de la publicació de les bases al DOGC fins al 16 de febrer de 2009, en què finalitzarà l'admissió a les 14 hores..8 Comissió de selecció


El jurat, nomenat per resolució del conseller, estarà integrat a més dels representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, per especialistes del gènere seleccionats, i decidirà un premi únic i indivisible.
La composició del jurat es farà pública el mateix dia en què es faci públic el nom del guanyador/a del premi.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d'una obra al premi.
El jurat elevarà la seva proposta, com a màxim el dia 30 de març de 2009, al conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 15 d'abril de 2009, data en que es farà públic el veredicte. La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les obres no assoleix el nivell exigit pel jurat.
El jurat valorarà la qualitat literària de l'obra..9 Publicitat


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació lliurarà el premi el dia de l'acte del Dia de les Esquadres i comptarà amb la presència del guanyador/a.
La Resolució del conseller s'exposarà en el tauler d'anuncis de la seu del Departament, al vestíbul de l'edifici situat al c. Diputació, 353-355, 08009 Barcelona. Atès que el premi és superior a 3.000 euros es publicarà al DOGC..10 Forma de pagament


El pagament del premi es farà en metàl·lic..11 Drets i obligacions dels/de les participants


Els/les participants han de comunicar si obtenen algun premi per l'obra presentada al concurs i renunciar per escrit a participar-hi.
La inscripció de l'obra presentada al premi en el Registre de la propietat intel·lectual i els efectes de la seva no inscripció davant tercers, queda sota l'exclusiva responsabilitat de l'autor/a.
El departament es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicació de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l'anunci públic del jurat.
No es procedirà a la devolució dels originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts seixanta dies, seran destruïts, quedant els organitzadors exempts de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats.
El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït..12 Revocació


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació pot revocar, amb audiència prèvia del/de la guanyador/a la concessió del premi per l'incompliment d'aquestes bases i de les condicions que s'estableixen.
En els supòsits de revocació o renúncia al premi, aquest es podrà donar, dins l'ordre establert, a la segona obra millor valorada pel jurat.
En el cas de renúncia o revocació, es resoldrà, atenent a la normativa vigent i a les circumstàncies concurrents, si correspon o no la devolució total de la quantitat satisfeta.Per a més informació, podeu contactar amb el gabinet de comunicació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació:

93 551 21 48/ 93 551 22 69