dimarts, 28 de desembre de 2010

IV edició del Premi Crims de Tinta de novel•la negra, d’intriga i policíaca


S’obre el termini per presentar els originals a la quarta edició del Premi Crims de Tinta de novel•la negra, d’intriga i policíaca

El premi, creat l’any 2007 pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, fomenta la creativitat literària en català de temes policials i pretén apropar la cultura i la policia.

• El concurs, amb un premi de 20.000 euros, compta amb la col•laboració de l’editorial La Magrana i es tracta del premi de novel•la negra en català amb la millor dotació econòmica.

• Els originals es podran presentar des de demà i fins al 18 de febrer de 2011.


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui dimarts les bases de la quarta edició del premi literari Crims de Tinta, creat fa tres anys pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i que té per objectiu fomentar la creativitat literària en català de temes policials i apropar la cultura i la policia.

El premi Crims de Tinta és el guardó literari en català de novel•la negra més ben dotat i un dels pocs que patrocina una institució pública responsable del serveis de policia.

El premi va ser creat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la col•laboració de l’editorial La Magrana i el llibreter Paco Camarasa, per fomentar la creativitat literària en llengua catalana en aquells gèneres que tracten de temàtiques relacionades amb els àmbits competencials de la conselleria i per aprofundir en la integració social dels fets policials.

Atès l'interès cultural i socialitzador que té pel que fa a la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per la seva condició de policia ordinària i integral de Catalunya, implantada a tot el territori, aquest premi vol reflectir la realitat social i cultural en la qual actua aquest cos de policia.
Els originals que es presentin al concurs, dotat amb 20.000 euros, han de ser en català, originals i inèdits, i podran presentar-se fins a les 14.00 hores del 18 de febrer del 2011. (Adjuntem les bases completes del concurs.)
La tercera edició del premi la va guanyar la novel•la Negres tempestes de l’escriptora Teresa Solana, que ha arribat a la 5a edició en llengua catalana i es publicarà properament en llengua castellana. L’obra, de tall clàssic, divertida i vibrant, està protagonitzada per una sotsinspectora dels Mossos d’Esquadra, Norma Forester, que investiga l’assassinat d’un catedràtic d’història i que està envoltada d’una família peculiar.

A la segona edició del premi va resultar guanyadora la novel•la La solitud de Patrícia, del periodista Carles Quílez, que també s’ha publicat en llengua castellana. L’obra, inspirada en un fet real succeït a Catalunya aquests darrers anys, narra la història d’una jove periodista que haurà d’anar recomponent les peces d’un cas en què s’acaba involucrant més enllà de l’aspecte professional, posant en perill la pròpia vida.

La guanyadora de la primera edició, La mala dona de Marc Pastor, ja ha arribat a la 5a edició en llengua catalana, i també s’ha publicat en llengua castellana, italià i alemany. L’obra, inspirada en un fet real succeït al Raval de Barcelona a principis de segle, explica la història de l’Enriqueta Martí, també anomenada, la vampira del carrer Ponent.

Bases de la quarta edició del Premi Crims de Tinta de novel•la negra, d’intriga i policíaca (DOGC núm. 5774-14/12/2010)


1. Règim jurídic


El règim jurídic aplicable és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


2. Objecte i finalitat


Aquest concurs té com a objecte la concessió d'un premi de 20.000 euros per a la novel•la guanyadora del concurs de novel•la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana, original i inèdita.


3. Destinataris/àries


El concurs de novel•la s'adreça a escriptors/ores de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència.


4. Dotació econòmica


El premi té una dotació econòmica de 20.000 euros, amb les retencions legals corresponents.
El premi s'atorga en concepte de remuneració a compte per la cessió i explotació dels drets dels primers 5.000 exemplars venuts de l'obra guanyadora.


5. Llocs de presentació dels treballs


Les obres s'han de presentar indicant que són per al Premi Crims de Tinta, i es poden presentar al registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (Diputació, 355, 08009 Barcelona); als registres dels serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a: Barcelona (Almogàvers, 119-123, 08018 Barcelona), Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 3a planta, 17002 Girona), Lleida (Vallcalent, 1, 25006 Lleida), Tarragona (c. del Comte de Rius, 2-8, 43003 Tarragona), les Terres de l'Ebre (Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa), la Catalunya Central (Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) i l'Alt Pirineu i Aran (Comtat d'Urgell, 10, 25700 la Seu d'Urgell), o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


6. Documentació que s'ha de presentar


a) Declaració sobre si s'han obtingut altres premis per la novel•la presentada al concurs.
b) L'obra ha de tenir una extensió entre 150 i 300 DIN A4, escrites per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar en tres exemplars degudament enquadernats, afegint-hi a més una còpia de la novel•la en disquet o CD.
Les obres poden estar firmades per l'autor amb pseudònim.
c) Una plica a part i identificada amb el pseudònim, si escau, i el títol de la novel•la, amb les dades biogràfiques de l'autor/a, número de DNI o passaport, adreça postal, telèfons i adreça electrònica.
d) Una declaració jurada en la qual manifesti que els drets de la novel•la són lliures a tot el món. Si l'autor/a pretén que l'obra sigui divulgada sota pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar expressament a la plica.


7. Termini d'admissió d'originals


El termini d'admissió d'originals serà des de l'endemà de la publicació de les bases al DOGC fins al 18 de febrer de 2011, en què finalitzarà l'admissió a les 14 hores.

8. Comissió de selecció


El jurat, nomenat per resolució del conseller, estarà integrat, a més dels representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, per especialistes del gènere seleccionats, i decidirà un premi únic i indivisible.


La composició del jurat es farà pública el mateix dia en què es faci públic el nom del guanyador/a del premi.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d'una obra al premi.
El jurat haurà d'elevar la seva proposta, com a màxim el dia 14 d'abril de 2011, al conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, que haurà de formalitzar la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 15 d'abril de 2011, data en que es farà públic el veredicte. La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les obres no assoleix el nivell exigit pel jurat.
El jurat valorarà la qualitat literària de l'obra.


9. Publicitat


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació lliurarà el premi el Dia de les Esquadres, i comptarà amb la presència del guanyador/a.
La Resolució del conseller s'exposarà en el tauler d'anuncis de la seu del Departament, al vestíbul de l'edifici situat al carrer de la Diputació, 353-355 de Barcelona. Atès que el premi és superior a 3.000 euros es publicarà al DOGC.


10. Forma de pagament


El pagament del premi es farà en metàl•lic.


11. Drets i obligacions dels/de les participants


Els/les participants han de comunicar si obtenen algun premi per l'obra presentada al concurs i renunciar per escrit a participar-hi.
La inscripció de l'obra presentada al premi en el Registre de la propietat intel•lectual i els efectes de la seva no-inscripció davant tercers, queda sota l'exclusiva responsabilitat de l'autor/a.
El Departament es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicació de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l'anunci públic del jurat.
No es retornaran els originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts seixanta dies, seran destruïts, quedant els organitzadors exempts de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats.
El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït.


12. Revocació


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació pot revocar, amb audiència prèvia del guanyador/a la concessió del premi per l'incompliment d'aquestes bases i de les condicions que s'hi estableixen.
En els supòsits de revocació o renúncia al premi, aquest es podrà donar, dins l'ordre establert, a la segona obra millor valorada pel jurat.
En el cas de renúncia o revocació, es resoldrà, atenent a la normativa vigent i a les circumstàncies concurrents, si correspon o no la devolució total de la quantitat satisfeta.
Per a més informació podeu contactar amb el Gabinet de Comunicació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació: 93 551 2148/2248/ 2269 o al correu electrònic comunicacio.direp@gencat.cat.