dimecres, 16 de juny de 2010

Convocat el Premi L'H Confidencial 2011 de novel•la negra


La cinquena edició del premi internacional de novel•la negra L'H Confidencial, que convoquen l'Ajuntament de L'Hospitalet i Roca Editorial, per iniciativa de la Biblioteca la Bòbila, ha obert la seva convocatòria fins el 30 de setembre d'enguany.

El premi obert a obres en català i castellà està dotat amb 12.000 euros i la publicació a la col•lecció "Roca Criminal".

En les anterior edicions, el premi ha estat per al basc Erlantz Gamboa amb Caminos cruzados; el càntabre Julián Ibáñez amb El baile ha terminado; l'argentí Raúl Argemí amb Retrato de familia con muerta i el mexicà Joaquín Guerrero Casasola amb Ley garrote.


L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que ha apostat decididament per la literatura de gènere amb la creació de la Biblioteca la Bòbila —biblioteca capdavantera a Espanya en la formació i el manteniment d’un fons especial de gènere negre i policíac—, i Roca Editorial — editora de la col•lecció especialitzada Roca Criminal—, interessats ambdós en la promoció i la difusió de la lectura de la novel•la negra, han acordat convocar el Premi L’H Confidencial, premi internacional de novel•la negra
.
BASES

1. Hi podran participar tots els escriptors que ho desitgin, de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència, amb novel•les de gènere negre escrites en llengua espanyola o catalana, originals i inèdites, que no tinguin compromesos els drets i que no hagin rebut cap premi anteriorment. Si en reben algun abans del veredicte d’aquest premi, hauran de notificar-ho i la novel•la quedarà exclosa del concurs.S’invalidaran les obres dels autors finats abans del veredicte del premi.

2. Les obres que s’hi presentin hauran de tenir una extensió entre 200 i 300 pàgines, format DIN A4, escrites per una cara, a doble espai, amb tipus de lletra Times New Roman de cos 12, en format word o rtf. Caldrà presentar un exemplar original degudament enquadernat i acompanyat d’una còpia de la novel•la en CD.

3. L’autor firmarà l’obra amb pseudònim i adjuntarà, en plica a part identificada amb el pseudònim i el títol de la novel•la, les seves dades biogràfiques, número de DNI o passaport, adreça postal, els telèfons i l’adreça de correu electrònic, així com una declaració jurada en la qual es manifesti que els drets de la novel•la són lliures a tot el món. Els autors seran els únics responsables de la inscripció de l’obra presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel•lectual i dels efectes de la no-inscripció davant de terceres persones. Si l’autor pretén que l’obra es divulgui amb el pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar explícitament a la plica.

4. Les obres s’enviaran per correu postal certificat o servei de missatgeria, especificant al sobre “
Premi L’H Confidencial 2011”, a la següent adreça:

Roca Editorial, Av. Marquès de l’Argentera, 17 pral. 3a., 08003 Barcelona

5. El termini d’admissió d’originals queda obert des del dia de la publicació d’aquestes bases fins el 30 de setembre de 2010. L’organització del premi no es compromet a mantenir correspondència amb les persones participants, ni a informar de la classificació de les obres o del desenvolupament del concurs.

6. El jurat estarà presidit pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, o per la persona en qui delegui; un representant de Roca Editorial; el director de la Biblioteca la Bòbila, i dos lectors apassionats per la novel•la negra seleccionats per la Biblioteca la Bòbila. S’atorgarà un premi únic i indivisible. La composició del Jurat es farà pública el mateix dia del veredicte del premi i la decisió serà inapel•lable.

7. S’atorgarà el premi a la novel•la que, per unanimitat o, altrament, per majoria de vots del Jurat, es consideri que reuneix més mèrits. El premi podrà declarar-se desert si el nivell dels originals presentats no assoleix l’exigit pel Jurat. L’import del premi serà de 12.000 €, del qual es descomptaran els impostos previstos per la legislació espanyola. La dotació econòmica del premi es lliurarà en concepte de remuneració per la cessió i l’explotació dels drets mundials de l’obra guanyadora per Roca Editorial i serà publicada a la col•lecció Roca Criminal.

8. El jurat emetrà el seu veredicte dins el mes de gener de 2011, i es farà públic el guanyador. L’obra publicada es presentarà el dia 26 de març de 2011, en un acte públic, que tindrà lloc a la Biblioteca la Bòbila de L’Hospitalet de Llobregat.

9. Roca Editorial es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicació de les seves obres, en un termini de noranta dies a partir de l’anunci públic del Jurat. No es retornaran els originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts noranta dies, seran destruïts. L’organització quedarà exempta de qualsevol responsabiblitat sobre els esmentats originals.

10. El fet d’optar al premi implica que els autors participants accepten aquestes bases i la decisió del Jurat. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat un cop estigui constituït.

www.l-h.cat/biblioteques http://www.rocaeditorial.com/ http://www.bobila.blogspot.com/


________________________
Jordi Canal
BIBLIOTECA LA BÒBILA
canalaj@gmail.com