dimecres, 29 de juny de 2011

Agustí Vehí guanya el Premi Crims de Tinta 2011 amb "Quan la nit mata el dia"

Agustí Vehí guanya el Premi Crims de Tinta 2011 amb "Quan la nit mata el dia"RESOLUCIÓ INT/1513/2011, de 25 de maig, de concessió del premi del concurs de novel•la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta. (Pàg. 35331)

Mitjançant l'Ordre IRP/572/2010, d'1 de desembre, es va obrir la convocatòria anticipada del concurs, anomenat Premi crims de tinta, de novel•la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana, original i inèdita que no tingués compromesos els seus drets ni hagués rebut anteriorment altres premis o ajuts a la creació.

Amb l'Ordre INT/28/2011, de 10 de febrer, es van modificar alguns aspectes de la convocatòria com la dotació econòmica del premi que ha estat reduïda.

La base 8 de l'Ordre IRP/572/2010, d'1 de desembre, modificada per l'Ordre 59/2011, de 15 d'abril, estableix que el jurat elevarà la seva proposta al conseller d'Interior que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució.

Vista la proposta, acordada per unanimitat el 29 d'abril de 2011, pel jurat del premi, integrat per Marc Pastor Pedrón, Jordi Canal i Artiga, Àlex Martín Escribà, Francisco Camarasa Yáñez i Isabel Obiols Penelas,

Resolc:

—1 Concedir el premi del concurs de novel•la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi crims de tinta, convocat pel Departament d'Interior, amb una dotació econòmica de 5.000 euros, amb les retencions legals corresponents, a l'obra Quan la nit mata el dia presentada per Agustí Vehí Castelló.

—2 El premi en metàl•lic que es concedeix mitjançant aquesta Resolució es farà efectiu amb càrrec a la partida IT01D/480000100/1210/0000 del pressupost prorrogat de l'any 2010 de la Generalitat de Catalunya.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller d'Interior en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que interposin qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d'Interior